Location,TX 75035,USA
+1234567890
info@yourmail.com

Współpraca

Fundacja

Strategicznym partnerem Fundacji Amon-Re pozostaje Institute For Research and Development Foundation, który łączy podobne cele z globalnym zasięgiem prowadzonej działalności.

Ponadto,w celu prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej w zakresie ochrony środowiska Fundacja Amon -Re powołała Fundację Ochrony Środowiska „Odnawialne Źródła Energii”.

Szczególne cele działania Fundacji Ochrony Środowiska „Odnawialne Źródła Energii” stanowią:

1. takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2. taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń;

3. wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z ochrony środowiska;

4. upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska. Rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska;

5. popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej z zakresu ochrony środowiska. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju;

6. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce;

7. tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów;

8. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności;

9. tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.